RODO informacja

Dokonując zamówienia towaru / usługi jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Dane Administratora danych:

Administratorem Pana / Pani danych jest: Marek Dąbek Styl Granit z siedzibą pod adresem Sątok 16, 56-420 Bierutów, adres e-mail: info@kamieniarstwo-dabek.pl, tel. 609 55 99 07.

Cele i podstawy przetwarzania Pana / Pani danych osobowych:

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne dla:

 • realizacji zawartej z Państwem (lub z reprezentowanym przez Państwa podmiotem) umowy sprzedaży lub dla podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy [art. 6 ust. 1 lit. b RODO];

 • wypełniania ciążących na firmie Marek Dąbek Styl Granit obowiązków prawnych [art. 6 ust. 1 lit. c RODO] - tj. spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i zasad rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych, jak również realizowania wymogów wynikających z RODO lub przepisów regulujących obszar praw konsumentów;

 • zgodnego z prawem prowadzenia działalności gospodarczej w tym realizacji roszczeń wynikających z uchybień przy realizacji Pana/ Pani zamówienia.

 • osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę Marek Dąbek Styl Granit lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f RODO], w szczególności w zakresie zabezpieczenia dowodów należytego wykonania umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - w tym prowadzenia czynności windykacyjnych związanych z dochodzeniem przysługujących nam roszczeń z tytułu dokonanej sprzedaży.

 • Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w ramach stosowanego w firmie monitoringu wizyjnego, wyłącznie przez osoby do tego uprawnione i przy wykorzystaniu procedur bezpieczeństwa danych, w celu ochrony Pracowników i mienia firmy.(w przypadku odbiorów lub zamówień osobistych w siedzibie firmy Marek Dąbek Styl Granit).  

Sposób przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych:

W ramach realizowanego przetwarzania w firmie Marek Dąbek Styl Granit nie stosuje profilowania danych, ani innego zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Przechowywanie Pana/ Pani danych osobowych:

Przechowywanie przez firmę Marek Dąbek Styl Granit Państwa danych osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa lub okres istnienia obowiązków wynikających z zawartej z Państwem umowy sprzedaży, ale również później - tj. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji sprzedaży i upływu okresu istnienia obowiązku udokumentowania faktu należytej realizacji umowy, w tym względem organów podatkowych, organów wymiaru sprawiedliwości, organów administracji, jak również do czasu w pełni wywiązania się z obsługi pozakupowej.

Pani/ Pana dane osobowe pozyskane z monitoringu wizyjnego są przetwarzane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty nagrania.

Kto może mieć dostęp do Pana/ Pani danych osobowych:

Pani / Pana dane osobowe udostępniane są upoważnionym pracownikom Administratora danych, jak również podmiotom współpracującym z firmą Marek Dąbek Styl Granit w zakresie dopełnienia przedmiotu umowy lub obowiązku prawnego bądź podatkowego takim jak: biuro rachunkowe, firmy przewozowe, obsługa informatyczna, administrator oprogramowania do wystawiania faktur.

Zgodnie z przepisami prawa Pani / Pana dane mogą zostać również przekazane odpowiednim organom publicznym.

Prawa przysługujące Panu/ Pani w zakresie swoich danych osobowych:

Posiada Pani / Pan prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych;

 • do ograniczenia ich przetwarzania;

 • do cofnięcia zgody;

 • do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO), jeśli Pani / Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości wykonania zlecenia.

Jednocześnie informuję, iż firma Marek Dąbek Styl Granit wraz z podmiotami współpracującymi dokłada wszelkich starań, by Pani / Pana dane osobowe były należycie chronione zgodnie z prawem, na życzenie udostępniamy politykę bezpieczeństwa ochrony danych firmy Marek Dąbek Styl Granit z którą w każdej chwili może Pan / Pani się zapoznać.

Dokonanie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, w celu realizacji przedmiotu umowy / wykonania zlecenia w tym również przekazania danych w ramach wysyłki towaru, jak również z obowiązku prawnego - wystawienia faktury i w ramach rozliczeń podatkowych.

Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych odbywa się dobrowolnie i jest zgodne ze stanem faktycznym.